Danh thiếp kim loại

  • Danh thiếp kim loại bạc răng cưa
  • Danh thiếp kim loại bạc s
  • Danh thiếp kim loại bạc trơn
  • Danh thiếp kim loại trắng răng cưa
  • Danh thiếp kim loại trắng s
  • Danh thiếp kim loại trắng trơn